Ticaret ve Sanayi Odaları Yazılımı

Anasayfa/Dikey Çözümler/Ticaret ve Sanayi Odaları Yazılımı

Project Description

Modüller

5174 sayılı Odalar ve Borsalar kanununun odalara getirdiği yükümlülükler çerçevesinde üyeler ile ilgili her türlü bilginin (ticari, iletişim v.b.) tutulduğu, aidat işlemlerinin ve raporlamaların yapıldığı uygulamadır.

Ticaret Sicili Memurluğunca tescil ve ilanı yapılan tacirler, sanayici ve deniz taciri sıfatına haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olmak zorundadırlar.

Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler.

Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişilerin odaya başvurmaları gerekir. Kayıt işlemleri aynı gün başlar. Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescili yapılan gerçek ve tüzel kişilerin odaya kayıtı esnasında aranan evrakların birer nüshası ve sicil tastiknamesi sicil memurluğu tarafından tacirlere verilir. Ticaret Sicili memurluğu tarafından verilen bu evraklar ile Oda sicil servisinde kayıt işlemi kayıt beyannamesinin doldurulması, gerçek ve tüzel kişilerin bu beyannameyi imzalaması ve oda kayıt ücretini vezneye yatırması son bulur. Oda kayıt ücreti gerçek ve tüzel kişilerin sermayesi ve işin niteliği göz önünde bulundurularak tespit olunur. Bu tespit esnasında tacirlere dereceler verilmektedir.

Kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir. Re’sen kayıtı yapılan gerçek ve tüzel kişiler, kaydolduklarının kendilerine bildirilmesinden itibaren kayıt ücretlerini bir ay içinde ödemek zorundadırlar. Bu ücreti ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki hükümleri uygulanır.

Kayıt şekli ne olursa olsun üye kayıtları, Meslek gruplarına göre yapılır, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

Odaların Personel ve Mali işler şubesi oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat munzam aidat ve gecikme zamlarını tahakkuk ettirir ve tahsilatını sağlar.

Yıllık Aidatlar, her yıl oda üyelerinin derecelerine göre yeniden belirlenir. Derecelere göre yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

Munzam Aidatlar her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş oranında hesaplanır ve tahsil olunur. Üye tarafından bilançonun verilememesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması durumunda, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. Bu iki aidat türü her yıl haziran ve ekim ayı içinde 2 eşit taksitle oda veznesine yatırılır. Zarar eden üyeler o yıl munzam aidat ödemezler.

ERATO Üye İşlemleri Modülü, bir odanın tüm üye işlemlerini yönetebilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu uygulama ile;

Üyelerinizin her türlü bilgisini (İletişim, Ticari Ortaklık Yapıları, Yetkileri, Görev Tanımları, İştigal Konuları, Yıllara göre bilançoları, sermaye ve öz varlıkları v.b.) tutabilir, hızlı ve kolay bir şekilde askı ve terkin işlemlerini yapabilirsiniz. Üye aidatların tahakkuk işlemlerini geleceğe yönelik olarak yapabilir ve bütçeleyebilirsiniz. Nace kodlarına göre raporların yanısıra, farkılı dillerde sicil sureti, hali faaliyet belgesi ve tasdik raporları alabilirsiniz. Buradaki her türlü bilgiyi TOBB’a otomatik olarak aktarabilirsiniz.

Genel İçeriği

 • Odaya kayıtlı üyelerin iletişim bilgileri ile birlikte tüm ticari bilgilerini kayıt altına alabilirsiniz.
 • Üyelere ait yasal irtibat adreslerinin dışında fabrika, yazlık veya diğer işyeri iletişim bilgilerini de sisteme aktarabilirsiniz.
 • Üyelerin ortaklık yapıları ile ilgili her türlü detay bilgiyi tutabilirsiniz.
 • Üyelerin şirketlerindeki yetkilerinin detaylarını ve firmadaki görev tanımlarını ilişkilendirebilirsiniz.
 • Üyelerin tüm iştigal konularını detaylı şekilde takip edebilirsiniz. Ve iştigal kodlarına göre gruplandırmalar oluşturarak değişik raporlamalar yapabilirsiniz.
 • Üyelerin yıllara göre bilanço karı, sermaye, öz varlık v.b. bilgilerini tutabilir ve bilanço karına göre otomatik olarak katkı payı tahakkuku oluşturabilirsiniz.
 • Üye aidatların tahakkuk işlemlerini geleceğe yönelik olarak yapabilir ve bütçeleyebilirsiniz.
 • Üyelerin yasal nace detay ve grup kodlarını tanımlayabilir, arzu ettiğiniz nace guruplarına göre raporlar oluşturabilirsiniz.
 • Üyelerin dahil olduğu meslek grup kodlarını kullanarak, meslek komitelerini oluşturabilirsiniz.
 • Üyelerin kayıtlı olduğu diğer oda bilgilerini detaylı şekilde takip edebilir, tahakkuk işlemlerinde diğer oda indirimlerini yapabilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Üyeler ile ilgili Terkin ve Askı işlemlerini detaylı bir şekilde yapabilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Askıya alınacak veya terkin olacak üyeleri topluca tespit ederek, işlemleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Üyelere ait girişi yapılmış bilgiler ile birlikte, her türlü yasal belgeyi otomatik olarak raporlayabilirsiniz.
 • Farklı dillerde Sicil Sureti, Hali Faaliyet belgesi ve değişik tasdik raporlarını alabilirsiniz.
 • Üyeler ile ilgili yapılan her türlü bilgi değişikliğini otomatik olarak loglayabilirsiniz.
Oda üyelerinin meslek gruplarına ve nace kodlarına göre oluşturdukları meslek komiteleriyle ilgili her türlü işlemin takip edildiği uygulamadır.

5174 sayılı Odalar ve Borsalar kanununa göre kurulan odaların organları şunlardır:

 • Meslek komiteleri.
 • Meclis.
 • Yönetim kurulu.
 • Disiplin kurulu.

Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye sayısı onbini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir.

Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ve diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Oda Meslek Komitelerinin görevleri şunlardır;

 • Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek.
 • Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek.
 • Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.
 • İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

ERATO Meslek Komite İşlemleri Modülü, bir odanın tüm meslek komitesi işlemlerini yönetebilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu uygulama ile;

Seçim sonucu oluşan meslek komiteleri asil, yedek ve meclis üyeleri ile ilgili her türlü bilgiyi (Firmaları, yetkili kişileri, iletişim bilgileri, uzmanlıkları v.b.) ve yıllık planlı toplantı tarihlerini kayıt altına alabilirsiniz. Olağan ve olağanüstü toplantıların hazirun cetvelini, alınan kararları ve kararların dağıtımlarını (Yönetim Kurulu Föylerine, Meclise, Genel Sekreterliğe v.b.) takip edebilirsiniz. Komitelerde yer alan üyelerin (asil, yedek, meclis üyeliği) tüm geçmişini takip edebilir, gerekli ödüllendirme raporlarını çekebilirsiniz. Meslek Komitelerinin tüm faaliyetlerine (Olağan, Olağanüstü toplantı) yönelik davet yazılarını, maillerini ve faxlarını gönderebilir, üyelerin devamsızlıklarını raporlayabilirsiniz.

Genel İçeriği

 • Seçim sonucu oluşan meslek komitelerinin asil, yedek ve meclis üyeleri ile ilgili her türlü bilgiyi kayıt altına alabilirsiniz.
 • Meslek Komite üyeleri ile ilgili detaylı bilgileri (Firmaları, yetkili kişileri, iletişim bilgileri, uzmanlıkları v.b.) sisteme aktarabilirsiniz.
 • Meslek Komitesinin yapacağı yıllık planlı toplantı tarihlerini önceden belirleyebilir ve kayıt altına alabilirsiniz.
 • Üyeliği herhangi bir sebeple sona ermiş meslek komitesi üyesinin yerine geçecek yedek üye ile ilgili her türlü kontrol ve yazışma formlarını sistem üzerinden alabilirsiniz.
 • Meslek komitelerinin yaptığı planlı ve plansız tüm toplantı detay bilgilerini kayıt altına alabilirsiniz.
 • Meslek Komitelerinin tüm faaliyetlerine (Olağan, Olağanüstü toplantı) yönelik davet yazılarını, maillerini ve faxlarını gönderebilir, üyelerin devamsızlıklarını raporlayabilirsiniz.
 • Olağan ve olağanüstü toplantıların hazirun cetvelini, alınan kararları ve kararların dağıtımlarını (Yönetim Kurulu Föylerine, Meclise, Genel Sekreterliğe v.b.) takip edebilirsiniz.
 • Komitelerde yer alan üyelerin (asil, yedek, meclis üyeliği) tüm geçmişini takip edebilir, gerekli ödüllendirme raporlarını çekebilirsiniz.
 • Komiteye davet yazısı, üyelik bilgi formu, üyeliği sona erdirme yazısı v.b. standart yazıların yanısıra, toplantı tutanaklarını değişik formatlarda raporlayabilirsiniz.
 • Hazır standart komite raporlarının yanısıra esnek raporlama aracı sayesinde, istenilen raporların tasarımları kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.
Üyeler ile ilgili her türlü tahsilat/iade ve diğer kurum ve kuruluşlara yapılan ödeme işlemlerinin takip edildiği uygulamadır.

Odanın gelirleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

 • Kayıt ücreti.
 • Yıllık aidat.
 • Munzam aidat.
 • Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler.
 • Belge bedelleri.
 • Yayın gelirleri.
 • Bağış ve yardımlar.
 • Para cezaları.
 • İştirakler kârı.
 • Gemilerden alınacak ücretler.
 • Misil zamları.
 • Menkul/gayrimenkul sermaye iratları, şirket kârları.
 • Tarife tasdik ücreti.
 • Sair gelirler.

ERATO Kasa/Vezne İşlemleri Modülü bir odanın tüm gelir/gider işlemlerini yönetebilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu uygulama ile;

Üye Sicil ve Genel Muhasebe modülleri ile tam entegre olarak, üye aidatları ile diğer işlemlerin tahsilatlarını makbuzlu ve makbuzsuz olarak yapabilirsiniz. İstenilen sayıda kasa tanımlayabilir, farklı serilerde makbuz basabilirsiniz. Ödeme ve tahsilat bilgilerinin yer aldığı kasa raporlarını anlık olarak alabilirsiniz.

Genel İçeriği

 • Üyenin işlemlerini en az sürede tamamlamak üzere dizayn edilmiştir.
 • Değişik tahsilat ve ödeme noktaları tanımlayabilirsiniz.
 • İstediğiniz sayıda kasa tanımlayabilir ve farkı serilerde makbuzlar bastırabilirsiniz.
 • Üye aidatları ile diğer işlemlerin tahsilatlarını makbuzlu ve makbuzsuz olarak yapabilirsiniz.
 • Makbuzlu olarak online tahsilat yapabileceğiniz gibi nakit olarak ödeme alınmayan tahsilatlar için de makbuz basmadan işlemler yapabilirsiniz.
 • Nakit tahsilatların yanı sıra kredi kartı ve banka havalesi ile tahsilatları yapabilirsiniz.
 • Yapılan tahsilâtları ödeme şekillerine göre gruplayarak değişik raporlar alabilirsiniz.
 • Yapılan tahsilâtları ve ödemeleri içeren kasa son durumunu, günün herhangi bir anında görüntü veya rapor olarak alabilirsiniz.
 • İsteğinize bağlı olarak Üye ve Genel Muhasebe uygulamaları ile entegrasyonu, online veya gün sonlarında otomatik olarak yapabilirsiniz.
 • Esnek raporlama sayesinde değişik ve günlük kasa raporlarını alabilirsiniz.
Odanın gerek üyeleri ve gerekse de diğer kurum, kişi ve kuruluşlar ile iletişimini sağladığı, protokol ve  organizasyon işlemlerinin takip edildiği uygulamadır.

Odanın ve ilgili departmanın görevleri arasında;

 • Odanın yapacağı her türlü seminer, konferans, panel, toplantı ve brifing vb. hazırlıklarını yürütmek, önerilerde bulunmak,
 • Protokole dahil kişilerin ve teşkilat üst düzey mensuplarının ziyaretine ilişkin hazırlıkları yapmak ve uygulamak,
 • Oda tarafından yapılacak yurt içi ve yurt dışı fuar, sergi ve seyahatlere ilişkin hazırlıkları yapmak ve sonuçlandırmak,
 • Odanın düzenleyeceği ulusal ve uluslar arası toplantılarda diğer birimlerle işbirliği yaparak görev alanına giren konularda gerekli hazırlıkları yapmak ve uygulamak,
 • Diğer odaların düzenleyeceği etkinliklerde, talepler doğrultusunda hazırlıklar yapmak, ilgililerle iletişim kurmak ve uygulamayı gerçekleştirmek,
 • Milli bayramların, önemli gün ve haftaların, odanın düzenlediği diğer etkinliklerin çalışmalarını planlamak ve yürütmek,
 • Odanın katılacağı etkinliklerde ilgili tüm birim ve kuruluşlarla ve il kutlama komiteleri ile işbirliği yapmak,
 • Protokol listelerinin güncellenmesini sağlamak,
 • Oda ile ilgili kayıtları tutmak ve dokümanları muhafaza etmek,
 • Odayı ziyaret eden protokolün karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması konusunda hazırlıklar yaparak program akışını takip etmek,
 • Odanın davetlisi olarak yurtiçinden ve dışından gelen konukları kentimizde bulundukları süre içerisinde ağırlanması ile ilgili işleri takip etmek,
 • Milli Bayramlar ile önemli gün ve hafta törenlerinde Atatürk Anıtına çelenk konulmasını ve Odanın temsil edilmesini sağlamak,
 • Başkanlar Kurulunun hazırlıklarını yapmak, program uygulamasını takip etmek,
 • Oda tarafından düzenlenen açılış ve benzeri törenlerin organizasyonunu gerçekleştirmek,
 • Bayram, yeni yıl ve benzeri kutlamaların tebrik kartlarını hazırlamak ve göndermek,
 • Merkezi ve yerel yönetimdeki görev değişikliğini izlemek, kutlama mesajı veya ziyaret programlarını organize etmek,
 • Yürütülen işlerin eksiksiz ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla diğer birimlerle işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
 • Yönetim Kurulu Başkanının Oda dışında katılacağı programların ön hazırlığını yapmak ve gerektiğinde programa katılmak,
 • Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterin verdiği diğer görevleri yapmak,

ERATO Halkla İlişkiler ve Protokol İşlemleri Modülü, bir odanın en karmaşık ve zaman alıcı işlemlerini yönetebilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu uygulama ile;

Kurum üyeleri, üye olmayan diğer kurum ve kişiler ile her türlü iletişimi (fax, email, sms v.b.), duyuru işlemlerini yapabilirsiniz. Değişik formatlarda ve dillerde duyurular hazırlayabilirsiniz. Çeşitli seviyelerde protokol listeleri oluşturabilir, tamamına veya bir bölümüne önceden planladığınız duyuruları otomatik olarak yollayabilirsiniz. Genel resmi ve özel tarihleri, üyelere/kişilere ait özel günleri sisteme tanımlayabilir, ilgili tarihlerde yapılacak işleri ve bu işleri üstelenecek kişi/departmanları planlayabilirsiniz. Her türlü yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarının detay bilgilerini sistemde tutabilirsiniz. Gelen ve giden heyet bilgilerini, geliş ve gidişlerde yapılacak işleri (karşılama, transfer, otel ve restaurant rezervasyonları, ikili görüşmeler v.b.) en detaylı şekilde planlayabilirsiniz.

Genel İçeriği

 • Üyelerinizi ve oda çalışanlarınızı değişik parametrelere göre gruplayabilirsiniz.
 • Çeşitli seviyelerde protokol listeleri oluşturabilirsiniz.
 • Değişik formatlarda ve dillerde duyurular (fax, sms, mail v.b.) hazırlayabilirsiniz.
 • Önceden veya anında hazırlanan bu duyuruları, yine önceden hazırladığınız üyelerinize, protokole, kişi yada kuruluşlara yine istenilen yöntemler ile (fax, mail, sms v.b.) iletebilirsiniz.
 • Genel, resmi ve özel tarihleri, üyelere/kişilere ait özel günleri sisteme tanımlayabilir, ilgili tarihlerde yapılacak işleri ve bu işleri üstelenecek kişi/departmanları planlayabilirsiniz.
 • Tanımladığınız özel günlerde yapılacak işleri ve işleri yapacak departmanları tanımlayabilir, organizasyon detaylarını (Çiçek gönderilecek v.b.) oluşturabilirsiniz.
 • Her türlü yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarının detay bilgilerini sistemde tutabilirsiniz.
 • Gelen ve giden heyet bilgilerini, geliş ve gidişlerde yapılacak işleri (karşılama, transfer, otel ve restaurant rezervasyonları, ikili görüşmeler v.b.) en detaylı şekilde planlayabilirsiniz.
 • Esnek raporlama aracı sayesinde her türlü kullanıcı tanımlı raporları hazırlayabilirsiniz.
Oda Yönetim Kurulu, Meclis ve Genel Sekreterlikle ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği uygulama yazılımıdır.

Odaların en önemli organlarını, görevlerini ve oluşumlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

Oda Meclisi;

Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.
Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer.
Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.
Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler.
Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.

Oda Meclisinin görevleri şunlardır;

 • Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
 • Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
 • Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
 • Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
 • Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
 • Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
 • Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.
 • Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
 • Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
 • Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
 • Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
 • Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
 • Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
 • İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.

Oda Yönetim Kurulu:

Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur.
Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.
Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamazlar.
Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar, gündeme yeni madde eklenir.

Genel Sekreter:

Odalar ve borsaların işlerini yürütmek üzere bir genel sekreter görevlendirilir.
Genel sekreter ve yardımcıları yönetim kurulu kararıyla atanır. Genel sekreter yardımcılarında da genel sekreterde aranan koşullar aranır.
Genel sekreter, yönetim kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.
Genel sekreter, oda ve borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir. Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, odanın veya borsanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir, oda veya borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler, yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Oda Yönetim Kurulunun görevlerinden bazıları şunlardır:

 • Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
 • Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.
 • Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
 • Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.
 • Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 • Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
 • Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
 • Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
 • Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
 • Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
 • Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
 • Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
 • Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
 • Hakem veya hakem heyeti seçmek.
 • Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

ERATO Başkanlık ve Sekreterlik İşlemleri Modülü, bir odanın üç önemli organının işlemlerini ve yönetimini yerine getirmek üzere geliştirilmiş bir uygulama yazılımıdır. Bu uygulama ile;

Servisler tarafından sisteme girilen föylerden ve bir önceki yönetim kurulundan görüşülememiş maddelerden bir sonraki yönetim kurulu gündemini oluşturabilirsiniz. Karar föyleri ile gündem maddelerini anında değiştirebilirsiniz. Yine servis föylerinden ve yönetim kurulu önerilerinden meclis gündemini oluşturabilirsiniz. Yönetim kurulunda görüşülen ve servisleri ilgilendiren kararların dağıtım listesini hazırlayabilir, kararları ve kararlara ait dökümanları sistemde saklayabilirsiniz. Yönetim Kurulu ve Meclis hazirun cetvelleri ile üyelerin devam durumlarını takip edebilirisiniz.

Genel İçeriği

 • Servisler tarafından sisteme girilen föylerden ve bir önceki yönetim kurulunda görüşülememiş maddelerden bir sonraki yönetim kurulu gündemini oluşturabilirsiniz.
 • Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde yapılan değerlendirme ve toplantı detaylarını belirleyebilirsiniz.
 • Karar föyleri ile gündem maddelerini anında değiştirebilirsiniz.
 • Servis föylerinden ve yönetim kurulu önerilerinden meclis gündemini oluşturabilirsiniz.
 • Yönetim kurulunda görüşülen ve servisleri ilgilendiren kararların dağıtım listesini hazırlayabilir, kararları ve kararlara ait dökümanları sistemde saklayabilirsiniz.
 • Yönetim Kurulu ve Meclis hazirun cetvelleri ile üyelerin devam durumlarını takip edebilirsiniz.
Odaya gelen ve giden tüm resmi veya resmi olmayan evrakların kayıt altına alınarak dağıtımının yapıldığı sorgulandığı ve detaylı olarak raporlandığı bir uygulamadır.

ERATO Gelen/Giden Evrak Takip İşlemleri Modülü, bir odanın gelen ve giden evrak evrak takip işlemlerini ve yönetimini yerine getirmek üzere geliştirilmiş bir uygulama yazılımıdır. Bu uygulama ile;

Gelen ve Giden evrakları ekleri ile birlikte imaj olarak (tarayıcıdan geçirilerek) veya detayları sisteme kayıtlı doküman olarak saklayabilirsiniz. İmaj olarak saklanan evraklarda içerik araması (cevaplanma durumuna, konuya, firmaya, evrak no’ya v.b.) yapabilirsiniz. Evrak kayıt işlemlerini sadece kayıt servisinde yapabileceğiniz gibi tüm servislerde yapabilirsiniz. Gelen ve Giden evraklarla ilgili her türlü detaylı bilgiyi (tarihi, konusu, orijinal numarası, geliş şekli, teslim alan, teslim eden, cevaplı evrak olup olmadığı, önem derecesi v.b.) takip edebilirsiniz. Sisteme aktarılan evrakların kişilere/departmanlara ulaştırılması işlemlerini elektronik ortamda yapabilirsiniz.

Genel İçeriği

 • Yapacağınız parametrik tanımlara göre, evrak kayıt işlemlerini sadece kayıt servisi tarafından veya tüm servisler tarafından yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Gelen ve Giden evrakları ekleri ile birlikte imaj olarak (tarayıcıdan geçirilerek) veya detayları sisteme girilerek kayıtlı doküman olarak saklayabilirsiniz.
 • Gelen evraklar üzerindeki asıl evrak tarihi, kuruma geliş şekli, teslim alan ve teslim eden kullanıcı ve departman bilgilerinin girişini yapabilirsiniz.
 • İmaj olarak saklanan evraklarda içerik araması (cevaplanma durumuna, konuya, firmaya, evrak no’ya v.b.) yapabilirsiniz.
 • Gelen ve Giden evraklarla ilgili her türlü detaylı bilgiyi (tarihi, konusu, orijinal numarası, geliş şekli, teslim alan, teslim eden, cevaplı evrak olup olmadığı, önem derecesi v.b.) takip edebilirsiniz.
 • Sisteme aktarılan evrakların kişilere/departmanlara ulaştırılması işlemlerini elektronik ortamda yapabilirsiniz.
 • Dağıtılan evrakların ve varsa nüshalarının hangi departman ve hangi kişilere ulaştırıldığı bilgisini, sistemde tutabilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Evraklar üzerinde konular içerisinden arama, firmaya göre arama, personele göre arama, teslim alan kullanıcı departman ve servise göre arama, bulunduğu yere göre arama, gelen evrak numarasına ve evrak orjinal numarasına göre arama yapılabildiği gibi, İki tarih arasında, cevaplanma durumuna göre, kapanma durumuna göre de arama da yapabilirsiniz.
 • Hazır standart evrak raporlarının yanısıra esnek raporlama aracı sayesinde, istenilen raporların tasarımlarını yapabilir ve çekebilirsiniz.

GELEN EVRAK İŞLEMLERİ

Tüm evraklar önem derecelerine, geliş yada gidiş yerlerine göre, firmasına ve konusuna göre kısacası ekran üzerinde görüntülenen tüm detaylara göre gruplandırma ve sıralama yapılarak görüntülenmesi sağlanabilmektedir.

Gelen evrak işlemlerinde kuruma gelen tüm resmi evrakların evrak servisi tarafından kayıt işlemleri yapıldığı gibi her hangi bir servise direkt olarak gelen resmi evraklarında kaydı yapılabilmektedir. Bu evrakların detayları bilgisayara kayıtlı bir döküman olarak yada tarayıcıdan geçirilen görüntüsü program tarafından saklanabilmektedir.

Saklanan bu evrakların iletilmesi işlemleri elektronik ortamda sağlanabildiği gibi asıl evrağın varsa nüshalarının hangi departman ve hangi kişilere ulaştırıldığı bilgisi sistemde bulunmaktadır.
Gelen evrakların kayda geliş tarihi, saati ve evrağın konusu bilgilerinin yanında evrak üzerinde bulunan orjinal evrak numarası, üzerindeki asıl evrak tarihi, kuruma geliş şekli, teslim alan kullanıcı ve departman bilgileri, evrağın geldiği yer bilgisi, gelen evrağın çeşidine göre cevaplı evrak olup olmadığı ve önem derecesi bilgileri de tutulmaktadır.

Kayıt altına alınan evrakların içerisindeki detaylar eğer ayrı ayrı takip edilmek isteniyor ise aynı evrak numarasını kullanarak madde bazında evrak detaylarını saklayıp, madde detayları bazında ayrıca takip edilip cevaplanabilmektedir.

Gelen evrakların dolaşımı yetkisi dahilinde kurum içereisindeki kullanıcılar tarafından yapılabilir. İletilen bu evrakların detay bilgileri kullanıcı ve departman basında izlenebilmektedir.

Gelen evraklar içerisindeki arama aşağıda bulununan tüm kriterlere göre otomatik olarak yapılmaktadır. Konular içerisinden arama, İmaj ve kayıtlı dökümanlar içerisinden içerik olarak arama, firmaya, personele göre arama, teslim alan kullanıcı departman ve serfise göre arama, bulunduğu yere göre arama, gelen evrak numarasına ve evrak orjinal numarasına göre arama yapılabildiği gibi. İki tarih arasında, cevaplanma durumuna göre, kapanma durumuna göre arama yapılabilmektedir.

Evrak detaylarına yetkisi dahilinde tüm kullanıcılar ulaşabilir, İsterse evrak detayları üzerinde değişiklik yapabilmektedir. İmaj yada ofis dökümanı olarak olarak saklanan evraklar yetki dahilinde kullanıcılar tarafından görüntülenebilmektedir.

Gelen evrak her hangi giden evrağın cevabı olarak alındıysa giriş anında giden evrak numarası ile ilişkilendirme yapılabilmektedir.

GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ

Giden evrak işlemlerin kurum içerisinden çıkan tüm resmi evrakların kayıt altına alınmasını sağlayan uygulamadır. Hazırlanan evraklar evrak servisi tarafından resmi evrak numarası verilerek kayıt altına alınmaktadır. Bu evrakların detayları bilgisayara kayıtlı bir döküman olarak yada tarayıcıdan geçirilen görüntüsü program tarafından saklanabilmektedir.

Kayda alınan evraklar tek bir işlem ile istenilen gruplara toplu olarak aynı evrak numarasını kullanarak gönderilebildiği gibi ayrı ayrı takip edilecek maddeler bazında da sistemde takip edilebilmektedir.
Giden evrakların kayda geliş tarihi, saati ve evrağın konusu bilgilerinin yanında evrak üzerinde bulunan asıl evrak tarihi, gidiş şekli, gönderen kullanıcı ve departman bilgileri, evrağın gideceği yer bilgisi, giden evrağın çeşidine göre cevaplı evrak olup olmadığı ve önem derecesi bilgileri de tutulmaktadır.
Eğer giden evrak her hangi bir gelen evrağa cevaben gönderiliyorsa gelen evrak numarası ile ilikilendirilebilmektedir.

Giden evraklar içerisindeki arama gelen evrak bilgilerinde olduğu gibi aşağıda bulunan tüm kriterlere göre otomatik olarak yapılmaktadır. Konular içerisinden arama, İmaj ve kayıtlı dökümanlar içerisinden içerik olarak arama, firmaya, personele göre arama, teslim alan kullanıcı departman ve serfise göre arama, bulunduğu yere göre arama, gelen evrak numarasına ve evrak orjinal numarasına göre arama yapılabildiği gibi. İki tarih arasında, cevaplanma durumuna göre, kapanma durumuna göre arama yapılabilmektedir.

Tüm evraklar önem derecelerine, geliş yada gidiş yerlerine göre, firmasına ve konusuna göre kısacası ekran üzerinde görüntülenen tüm detaylara göre gruplandırma ve sıralama yapılarak görüntülenmesi sağlanabilmektedir.

Kayıt altına alınan evraklar rapor aracı sayesinde istenilen formatlarda özet ve detay olarak raporlanabilmektedir.

Oda içerisinde yer alan toplantı salonlarının gerek oda içi ve gerekse de oda dışı faaliyetler için en optimum yönetimini yapabileceğiniz uygulamadır.

Özellikle çok sayıda üyeye sahip ve aktif çalışan odalarda, toplantı salonlarının yönetimi (kaynak rezervasyonu yönetimi) büyük önem taşımaktadır.
Klasik yöntemlerle yapılan planlamalar maalesef memnuniyetsizliklere ve aksamalara sebep olmaktadır.
İşte, ERATO’nun bir modülü olarak geliştirilen uygulama modülü, tam anlamında bir otomasyon sağlamaktadır.

ERATO İdari İşler (Kaynak Rezervasyonu) Modülü, oda içerisindeki toplantı odaları yönetimini en optimum şekilde sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu uygulama ile;

Oda içinde yer alan tüm toplantı odalarını gruplayabilir, değişik özellikleriyle birlikte (kaç kişilik, barındırdığı eşya ve cihazlar v.b.) sisteme tanımlayabilir, oda içi veya oda dışı talepleri en optimum şekilde yönetebilirsiniz. Sisteme tanıtılan bu detaylı bilgiler sayesinde, toplantılara en uygun odanın otomatik olarak atanmasını sağlayabilirsiniz. Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim Kurulu Toplantılarını yıllık olarak planlayabilir ve oda rezervasyonlarını yapabilirsiniz. Talep edilen tarih ve saatlerde uygun odanın olmaması durumunda yedek rezervasyon yapabilir, asil rezervasyonun iptal edilmesi durumunda ise ilk yedek rezervasyonun asil rezervasyon haline dönüşmesini ve talep edenin de uyarılmasını sağlayabilirsiniz. Toplantı sonuçlarını (katılımcı sayısı, memnuniyet anket sonuçları v.b.) detaylı bir şekilde raporlayabilirsiniz.

Genel İçeriği

 • Oda içinde yer alan tüm toplantı odalarını gruplayabilir, değişik özellikleriyle birlikte (kaç kişilik, barındırdığı eşya ve cihazlar v.b.) sisteme tanımlayabilirsiniz.
 • Oda içi veya oda dışı talepleri en optimum şekilde yönetebilirsiniz.
 • Sisteme tanıtılan bu detaylı bilgiler sayesinde, toplantılara en uygun odanın otomatik olarak atanmasını sağlayabilirsiniz.
 • Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim Kurulu Toplantılarını yıllık olarak planlayabilir ve oda rezervasyonlarını yapabilirsiniz.
 • Talep edilen tarih ve saatlerde uygun odanın olmaması durumunda yedek rezervasyon yapabilir, asil rezervasyonun iptal edilmesi durumunda ise ilk yedek rezervasyonun asil rezervasyon haline dönüşmesini ve talep edenin de uyarılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Oda bazında kullanıcılara rezervasyon yetkisi verebilirsiniz.
 • Toplantı sonuçlarını (katılımcı sayısı, memnuniyet anket sonuçları v.b.) detaylı bir şekilde raporlayabilirsiniz.
 • Esnek raporlama sayesinde değişik raporları alabilirsiniz.
Odaya kaydı olan veya olmayan firmalara verilen ödüllerin, tespit edilen kriterlere göre verilebilmesi için yapılan araştırma faaliyetlerinin takip edildiği uygulamadır.

Oda görevleri arasında;
“Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak” yer almaktadır.

ERATO Araştırma İşlemleri Modülü, odanın bu görevini başarıyla yerine getirmek üzere geliştirilmiş bir uygulama yazılımıdır. Bu uygulama ile;

Üye olan veya olmayan işletme/kurumlarda yapacağınız dönemsel/yıllık araştırma ve anket sonuçlarına göre değişik raporlamalar yapabilirsiniz. Sektörel veya tüm sektörleri kapsayan sıralamalar yapabilir ve değişik sonuçlara (İlk 100 büyük firma, sanayide eğilimler, değişik kriterlere göre ödül listeleri, işletmelerin üretimden satış, ciro, kurumlar vergisi, yatırım tutarları, sermaye durumları, ortakları yapıları, istihdam ve ihracat tutarları, üretim ve satış ile ilgili sıkıntıları v.b.) ulaşabilirisiniz.

Genel İçeriği

 • Üye olan veya olmayan işletme/kurumlarda yapılacak dönemsel/yıllık araştırma ve anket sonuçlarına göre değişik raporlamalar yapabilirsiniz.
 • Anket yapılan sanayi kuruluşlarını, sorulan bilgilere göre otomatik olarak gruplandırarak büyükten küçüğe (ilk 100, ilk 500 v.b.) sıralayabilirsiniz.
 • Anket sonuçlarından elde edilen değişik kriterlere göre farklı ödül listeleri hazırlayabilirsiniz.
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin analizinden, firmaların hangi sektörlerde faaliyet gösterdiği, sermaye durumlarını, ortaklık yapılarını raporlayabilirsiniz.
 • Ankete katılan firmaların mali yapılarını ve büyüklüklerini belirleyen ‘Üretimden Satış, Ciro, Kurumlar Vergisi Tutarı, Yatırım Tutarı, İstihdam ve İhracat Tutarı’ sorularına verilen cevapların analizlerini yapabilirsiniz.
 • Sanayi kuruluşlarının üretim ve satış ile ilgili sıkıntı ve önerilerini araştırabilirsiniz.
 • Hazır raporların yanısıra, değerlendirme kriterleri değiştirilerek farklı ve esnek raporlar alabilirsiniz.
Sanayi müdürlüğü kapasite raporlarının hazırlanması, eksperlerin takibi, teşvik işlemleri ve ihracat anketlerinin yapıldığı uygulamadır.

Oda görevleri arasında;

“Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek” yer almaktadır.
İşte, ERATO’nun bir modülü olarak geliştirilen bu uygulama yazılımı, bir oda’da bu görevi üstlenen departmanın tüm otomasyonunu sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

ERATO Sanayi Müdürlüğü İşlemleri Modülü,nün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu uygulama ile;

İşletmelere ait kapasite raporlarını hazırlayabilir, eksperler ile ilgili işleri ve verilen teşvikleri takip edebilir, ihracat ile ilgili anketleri yapabilirsiniz. Süresi dolmak üzere olan kapasite raporlarıyla ilgili uyarı raporlarının yanısıra, değişik içerikte kapasite raporları (raporu hazırlayan, veriliş ve bitiş tarihleri v.b.) alabilirsiniz. Eksperlere yapılacak ödemeleri, yasal kesintilerini detaylı şekilde takip edebilirsiniz. Firmalara verilen teşviklerin detaylarını, sonuçlarını, ödeme ve revizyon bilgilerini sistem üzerinde tutabilirsiniz.

Genel İçeriği

 • Firmalardan gelen taleplere göre kapasite raporlarını düzenleyebilir ve rapor ile ilgili tüm detay bilgileri, sistem üzerinde tutabilirsiniz.
 • Hazırladığınız kapasite raporlarının veriliş, bitiş süreleri, raporu hazırlayan personelin yanısıra diğer detay bilgileri de takip edebilirsiniz.
 • Kapasite raporu süresi dolmak üzere olan üyeler ile ilgili uyarı raporlarını alabilirsiniz.
 • Eksperler ile her türlü işlemi takip edebilirsiniz.
 • Eksperlere yapılacak ödemeleri ve yapılacak yasal kesintileri hesaplayabilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Firmalara verilen teşvikleri detaylı şekilde takip edebilirsiniz.
 • Teşvik ödemelerini ve revizyon bilgilerini sistemden anlık olarak alabilirsiniz.
 • Hazır raporların yanısıra, değerlendirme kriterleri değiştirilerek farklı ve esnek raporlar alabilirsiniz.
 • Teşvik sonuçlarını sisteme aktarabilir ve bu sonuçları raporlayabilirsiniz.
 • Dönemsel olarak ihracat anketlerini yapabilir ve anket sonuçlarını sisteme girebilirsiniz.
 • İhracat anket sonuçlarını verilen kriterlere gore raporlayabilirsiniz.
Değişik döviz cinslerine göre oda bütçeleri hazırlayabileceğiniz, fasıl içi ve fasıllar arası aktarmaları takip edebileceğiniz, diğer modüllerde gerçekleşen hareketlerin bütçeye otomatik yansıtıldığı bir uygulamadır.

Odaların bütçeleri, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurullarınca hazırlanır ve meclislerince onaylanır.
Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir.
Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır.
Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir.

ERATO Bütçe/Ödenek İşlemleri Modülü, bir odanın tüm gelir/gider bütçelerini yönetebilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu uygulama ile;

Arzu ettiğiniz sayıda ve para biriminde dönemsel bütçeler (genel bütçe, personel bütçesi v.b.) hazırlayabilirsiniz. Bütçe içerisinde gelir/gider departmanlarını (departman gruplarını) ve bu departmanların altında yer alacak gelir/gider çeşitlerini (çeşit gruplarını) tanımlayabilirsiniz. Genel Muhasebe ve Personel modüllerinde gerçekleşen verileri otomatik olarak bütçeye aktarabilir ve karşılaştırma raporlarını (+/- sapmaları) anlık olarak alabilirsiniz. Fasıllar arası yapılan transferleri takip edebilirsiniz.

Genel İçeriği

 • Arzu ettiğiniz sayıda ve dönemsel olarak taslak bütçeler hazırlayabilirsiniz.
 • Bütçeleri değişik döviz cinsleri ve departman (personel bütçesi, genel bütçe v.b.) bazında hazırlayabilirsiniz.
 • Taslak bütçelerin içerisinden herhangi birini gerçek bütçe olarak onaylayabilirsiniz.
 • Gelir ve Gider bütçelerinin takibini günlük, aylık ve yıllık olarak yapabilirsiniz.
 • Bütçe içerisinde gelir/gider departmanlarını (departman gruplarını) ve bu departmanların altında yer alacak gelir/gider çeşitlerini (çeşit gruplarını) tanımlayabilirsiniz.
 • Genel Muhasebe içerisinde gelir/gider departmanları ve bu departman altında yer alan gelir/gider çeşitleri tanımlanmış ise, bunları bütçe modülüne otomatik olarak aktarabilirsiniz.
 • Genel Muhasebe ve Personel modüllerinde gerçekleşen verileri otomatik olarak bütçeye aktarabilir ve karşılaştırma raporlarını (+/- sapmaları) anlık olarak alabilirsiniz.
 • Fasıl içi, fasıllar arası yapılan transferleri, Yönetim Kurulu ve Meclis karar noları ile birlikte takip edebilirsiniz.
Farklı konu ve sorularda, farklı cevap seçenekleri ile soru bankaları hazırlayabilir, değişik formatlarda anket formları düzenleyebilirsiniz. Anket sonuçlarından grafikler ve istatistik raporları üretebilirisiniz.

Sınırsız sayıda ve farklı dillerde soru bankası oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu soru bankasından seçilen soruları gruplayarak değişik formatta (çoktan seçmeli, text cevaplı) anket formları hazırlayabilirsiniz. Anketlere verilen cevapları sisteme girerek değişik değerlendirmeleri (soru veya anket bazında) raporlayabilir veya grafik olarak alabilirsiniz.

Genel Özellikleri

 • İstenilen sayıda ve değişik dillerde soru bankası oluşturabilirsiniz.
 • Soruları departman bazında gruplayabilirsiniz.
 • Sorulara farklı cevap seçenekleri tanımlayabilirsiniz.
 • Cevap seçeneklerine puan değerleri atayabilirsiniz.
 • Cevap seçeneklerini 1’den 5’e kadar seçenek sayılı veya yorumlu hazırlayabilirsiniz.
 • Soru bankasından yararlanarak farklı anket formları (fix, çoklu düzen v.b.) tasarlayabilirsiniz.
 • Anketlere hedef değerler atayabilirsiniz.
 • Anketlere geçerlilik tarih aralığı verebilirsiniz.
 • Anket sonuçları girişlerini kişi ve firma bilgileri bazında yapabilirsiniz.
 • Anket değerlendirmelerini kişi veya anket bazlı yapabilirsiniz.
 • Anket sonuçlarını grafiksel olarak alabilirsiniz.
 • Anket sonuçlarını genel, konu veya soru bazlı değerlendirebilirsiniz.
 • Anket sonuçlarını fix veya çoklu düzen formatında raporlayabilirsiniz.
Özel hesap dönemlerine göre muhasebe sisteminizi kurabileceğiniz, muhasebe hareketlerinizi orijinal, yerel ve standart para cinslerinden takip edebileceğiniz, miktarlı muhasebenin yanısıra, yardımcı hesaplar ve gider yeri/gider çeşidi, gelir yeri/gelir çeşidi yapısını destekleyen bir uygulamadır.

Genel Özellikleri

 • Özel hesap dönemlerine göre muhasebe sisteminizi kurabilir, muhasebe hareketlerinizi orijinal, yerel ve standart para cinslerinden takip edebilirsiniz.
 • Hesap planı kod yapısını istenilen seviye sayısına göre tanımlayabilir, tanımladığınız her seviye bazında tüm raporları alabilirsiniz.
 • Miktarlı muhasebenin yanısıra, hesap planı dışında yardımcı hesaplar ve gider yeri/gider çeşidi, gelir yeri/gelir çeşidi yapısını tanımlayabilir ve bu yapıya uygun raporları alabilirsiniz.
 • Fiş girişlerinde (mahsup, tahsil, tediye v.b.) kullanım kolaylığı ve seri girişi sağlamak amacı ile satır kopyalama, fiş bakiyesi kapatma, kolon kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Hesaplarda belirteceğiniz miktar birimlerine göre hesapların miktarsal takibini yapabilirsiniz. Mizan, muavin ve hesap bazında var olan ayrıntılı raporlarda, miktar izlemesi yapabilir ve oluşturulan tüm mali tablo verilerinden otomatik olarak grafiksel görüntü alabilirsiniz.
 • Farklı modüllerden (stok, sabit kıymet, personel v.b.) gelen entegrasyon fişlerini isteğe bağlı olarak otomatik veya veri havuzunda toplayarak kontrollü bir şekilde kesinleştirebilirsiniz.
 • Muhasebe fişlerini hızlı bir şekilde kopyalayabilir ya da fiş genel özelliklerini değiştirebilirsiniz. Yansıtma hesapları tanımlayarak, istenilen tarihler arasında yansıtma fişi oluşturabilirsiniz.
 • Dönem sonunda otomatik kapanış ve açılış fişlerini yaratabilirsiniz.
 • Kanunen geçerli olan tüm defter ve raporları (Yevmiye defteri, Kebir defteri, Muavin defteri, bilanço tablosu, gelir tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, e-bildirgeler v.b.) farklı döviz cinslerine göre alabilirsiniz.

Hesap Planı

 • Hesap planı kod yapısını istenilen seviye sayısına göre düzenleyebilir, hesapta tanımlanan her seviye bazında tüm raporları alabilirsiniz.
 • Tanımlanmış bir hesabı gider yeri ve çeşitleri ile ilişkilendirebilirsiniz.
 • Hesaba tanımlanmış gider yeri ve çeşidi ile ilgili raporlar alabilirsiniz.
 • Hesap planında takip edilmesini istemediğiniz hesap detaylarını, yardımcı hesaplar tanımlayarak takip edebilirsiniz. Tanımlanan yardımcı hesaplar bazında mizan, muavin raporlarını alabilirsiniz.
 • Hesap tanımlamada belirtilecek miktar birimleri ile mizan, muavin ve hesap bazında var olan ayrıntılı raporlarda miktar izlemesi yapabilirsiniz.
 • Fiş girişlerinde kullanım kolaylığı ve seri girişi sağlamak amacı ile satır kopyalama, fiş bakiyesi kapatma, kolon kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.

Muhasebe fiş işlemleri

 • Fiş girişlerinde kullanım kolaylığı ve seri girişi sağlamak amacı ile satır kopyalama, fiş bakiyesi kapatma, kolon kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Hesap ile ilişkilendirilen gider yeri ve gider çeşidi yardımı ile hesap fiş hareketlerini takip edebilirsiniz.
 • Farklı modüllerden gelen entegrasyon fişlerini kontrol etmek amacı ile veri havuzunda toplayabilir ve kontrollü bir şekilde kesinleştirebilirsiniz.
 • Muhasebe fişlerini şirket içinde veya grup şirketleri arasında hızlı bir şekilde kopyalayabilir ya da fiş genel özelliklerini değiştirebilirsiniz.
 • Farklı fiş numaralama seçeneklerini kullanarak, Bölge, Yıl ,Ay, Gün, fiş tiplerine göre fiş numaralarınızı takip edebilirsiniz.
 • Muhasebe hareketlerini aynı anda üç farklı para cinsinden (Yerel, Orijinal, Standart) takip edebilir, bu para cinslerine göre raporlar alabilirsiniz.

Finansal raporlar

 • Muhasebe sisteminde kullanıcı tanımlı finansal raporlar hazırlayabilirsiniz.
 • Oluşturulan tüm mali tablo verilerinden otomatik olarak grafiksel görüntü alabilirsiniz.
 • Finansal raporları farklı para cinslerine göre oluşturabilirsiniz.
 • Dönem bazında ve istenilen tarihler arasında bilanço tablosu, gelir tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu gibi finansal tabloları otomatik olarak hızlı bir şekilde hazırlayabilir, istenilen döviz cinsine göre raporlayabilirsiniz.
 • İstediğiniz Hesap kırılımlarına göre mizan ve muavin alabilirsiniz.

Dönem sonu işlemleri

 • Dönem sonunda otomatik kapanış/açılış fişi oluşturabilirsiniz.
 • Özel hesap dönemlerine göre muhasebe sisteminizi kurabilir, yasal her türlü rapor alabilirsiniz.
 • Otomatik oluşturulan açılış fişini istediğiniz başka bir şirkete otomatik olarak kopyalayabilirsiniz.
 • Resmi defter dökümlerini almadan kontrol amaçlı resmi defter çekim işlemi yapabilirsiniz.

Kasa işlemleri

 • Muhasebe Sistemi içerisinde değişik para cinslerine göre kasa tanımlayabilir.
 • Tanımlanan kasalar için günlük kasa defteri raporlarını otomatik alabilirsiniz.
Sınırsız sayıda ambar, birim ve esnek seviyelerde stok kartı tanımlayabileceğiniz, ay sonlarında ise istenilen fiyat takip yöntemine göre otomatik olarak maliyetlendirme yapabileceğiniz ve raporlayabileceğiniz Windows tabanlı bir uygulamadır. Mamule ait reçete tanımlarını, sayım işlemlerini ve ambarlar arası transferleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Stok kartlarını istediğiniz sayıda seviye vererek tanımlayabilir ve bunları değişik gruplar altında toplayabilirsiniz. Sınırsız sayıda ambar ve birim tanımlayabilir, stoklarınızı bu tanımlara göre (ambar, birimler v.b.) raporlayabilirsiniz. Sayım işlemlerini, sayım fark fişlerini, ambarlar arası transferleri, mamule ait reçete tanımlarını hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ay sonlarına istenilen fiyat takip yöntemine göre otomatik olarak maliyetlendirme yapabilir ve raporlarını alabilirsiniz.

Genel Özellikleri

 • Stok kartlarını istediğiniz sayıda seviye vererek tanımlayabilir ve bunları değişik gruplar altında toplayabilirsiniz.
 • Stok kartlarında minimum/maksimum stok seviyeleri, en az sipariş miktarı, ekonomik sipariş miktarı, ortalama temin süreleri, en, boy, yükseklik, ambalaj bilgileri, raf ömrü v.b. detayların yanısıra barkod tanımlarını (firma içinde, satışta, satınalmada kullanılan v.b.) yapabilirsiniz.
 • Sınırsız sayıda ambar, lokasyon ve birim tanımlayabilir, stoklarınızı bu tanımlara göre (ambar, lokasyon, birimler v.b.) raporlayabilirsiniz.
 • Sayım işlemlerini, sayım fark fişlerini, ambarlar arası transferleri, mamule ait reçete tanımlarını hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Ay sonlarına istenilen fiyat takip yöntemine göre otomatik olarak maliyetlendirme yapabilir ve raporlarını alabilirsiniz.
 • Muhasebe entegrasyon tanımlarını stok kartı, ana grup, alt grup ve genel olarak istenilen seviyede tanımlayabilir, stok ve muhasebe entegrasyonunu parametrik şekilde yapabilirsiniz.

Stok kart işlemleri

 • Stok kartlarında ana birimin yanı sıra sınırsız sayıda yardımcı birim tanımlayabilir, tanımlanan birimler bazında tüm raporlarınızı alabilirsiniz.
 • Stok kart gruplarını istediğiniz sayıda ve kırılımda tanımlayabilirsiniz.
 • Stok kartlarına tanımlanan gruplar sayesinde detaylı ve kümülatif raporlar alabilirsiniz.
 • Stok kartlarının en, boy, yükseklik, ambalaj bilgileri gibi detaylarını takip edebilirsiniz.
 • Stok kartları için satışta ve satın almada belirlenmiş barkodları ayrı ayrı tanımlayarak takip edebilirsiniz
 • Mamule ait farklı özellikteki reçeteleri tanımlayabilirsiniz.
 • Stok kartları için tanımlanan minimum, maksimum stok miktarlarının yanında sipariş miktarı, ekonomik sipariş miktarı, raf ömrü ve ortalama temin süresini takip edebilirsiniz.

Stok Fişi İşlemleri

 • Stok hareket kodlarını isediğimiz sayıda ve tipte çoğaltabilirsiniz.
 • Oluşturulan hareket tiplerine göre-Giriş-Çıkış-Transfer işlemlerinin öndeğer özelliklerini belirtebilir. Fiş işlemleri sırasında hızlı giriş yapabilirsiniz.
 • Stok durumlarını ambar bazında ve genel bazda takip edebilir, tüm ambardaki stok durumlarını tek bir rapor üzerinde alabilirsiniz.
 • Fiş girişi programındaki renk kodları sayesin girilmiş olan fişlerin genel özelliklerian ekrandan tespit edilebilir.
 • Fişin girişini ve değişikliğin yapana kullanıcı bilgilerini takip edebilirsiniz.
 • Stok muhasebe hesaplarını stok kartı, ana grup, alt grup ve genel olarak istediğiniz seviyede tanımlayabilir, muhasebe entegrasyonunu parametrik şekilde yapabilirsiniz.

Stok raporlama

 • Parametrik olarak hazırlanmış envanter raporları sayesinde istediğiniz detay da raporlar alabilirsiniz.
 • Tüm raporları stok kartında tanımlanmış farklı birilmlerde oluşturabilirsiniz.
 • Tek bir raporda tüm ambarlardaki stok miktarınızı alabilirceğiniz gibi tek bir ambardaki detay tüm hareket raporlarını alabilirsiniz.
 • Farklı hareket tiplerine göre gruplandırmalar yaparak stok icmal raporları alabilirsiniz.
 • Stok raprolarının tutarlı ve miktarlı olarak ana gruplar basında alabilirsiniz.

Sayım işlemleri

 • İstediğiniz tarihlerde tekrar tekrar sayım işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Sayım raporlarını farklı kriterlere göre oluşturabilir. Sayım öncesi ve sayım sonrası raporlarını alabilirsiniz.
 • Yaptığınız sayım sonuçlarının girişini yaparak otomatik olarak sayım fazlası ve eksiği fişlerinin oluşmasını sağlayabilirsiniz.
İşletme içerisinde kayıtlı sabit kıymetlerin detay ve toplu olarak takip işlemlerinin yanı sıra, finansal kiralama yolu ile alınan demirbaşların tüm detay bilgilerini sistemde tutabilirsiniz. Amortisman ve yeniden değerleme hesaplamalarını, sabit kıymet alış/satış detaylarını ve zimmet işlemlerini de yapabilirsiniz. Bu uygulama ile;

 • Demirbaşlar için kart açarak cins, bölüm, departman kodu, alış ve satış bilgilerinin takibini yapabilirsiniz.
 • Demirbaş girişlerini toplu ve birim bazında yaparak hızlı giriş sağlayabilirsiniz.
 • Demirbaş alış ve satış detaylarını, garanti bitimlerini detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.
 • Personele zimmet işlemlerini yapabilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Finansal kiralama yolu ile alınan demirbaşların tüm detay bilgilerini sistemde tutabilirsiniz.
 • Dönemsel amortisman hesaplamalarını yapabilir ve mahsuplaştırabilirsiniz.
 • Amortisman ve yeniden değerleme defterlerini, cins, gider yeri ve bölümler bazında giriş tarihine göre alabilirsiniz.
 • Alış ve satış hareketlerinin muhasebe entegrasyonunu yapabilirsiniz.
 • Hazır raporların yanısıra, esnek raporlama aracı sayesinde hızlı bir şekilde değişik raporlar hazırlayabilirsiniz.
 • Muhasebe entegrasyonu sayesinde otomatik olarak alış, satış ve dönemsel amortisman tutarlarına mahsup yaratabilirsiniz.
Gerek işçi statüsünde gerekse de 657 devlet memurları kanununa göre çalışan personelinizin özlük ve tahakkuk işlemlerini (brütten nete, netten brüte) yapabildiğiniz uygulamadır. Fark bordrosu ile yurt içi ve dışı seyahat, avans, kıdem/ihbar, özel sağlık v.b. bordroları oluşturabilirsiniz.

Genel Özellikleri

 • Personelinizin sicil bilgilerini en detaylı şekilde (resim dahil) sisteme aktarabilirsiniz.
 • Personelinizin kurum içerisindeki her türlü hareketlerini (maaş, görev, işyeri, bölüm, alt bölüm v.b.) takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Yurt içi ve dışı seyahat, avans, kıdem/ihbar, özel sağlık, fark v.b. bordroları oluşturabilirsiniz.
 • Aylık tahakkukları brütten nete ve netten brüte olarak yapabilirsiniz.
 • İşe giriş ve çıkışlardaki her türlü yasal raporun yanısıra değişik bildirgeleri elektronik ortamda hazırlama ve gönderme işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Değişik personel devam kontrol sistemleri ile tam entegre olarak çalıştırabilir ve otomatik puantaj oluşturma yapısını kurabilirsiniz.
 • Personel zam çalışmalarını değişik formüllere göre hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Bordroda kullanılan tüm gelir, kesinti ve indirimler üzerinde formül tanımları yapabilir, bu gelir, kesinti ve indirimlerin kullanılacağı takvimleri belirleyerek istenilen ayda otomatik olarak aktif olmasını sağlayabilirsiniz.
 • Yapılan tüm bordroların otomatik olarak mahsubunu oluşturabilirsiniz.

Personel genel işlemleri

 • Görev kodlarını, bünyenizdeki organizasyon şemasına göre hiyerarşik olarak tanımlayabilirsiniz.
 • Bordroda kullanacağınız tüm gelir, kesinti ve indirimler üzerinde formül tanımları yapabilir, bu gelir, kesinti ve indirimlerin kullanılacağı takvimi belirleyerek istediğiniz ay otomatik olarak çıkmasını saylayabilirsiniz.
 • Peronel kartında yapılan her türlü değişikli için neden kodları tanımlayabilirsiniz.
 • Her türlü yasal mevzuat ve bilgi değişikliklerini parametrik olarak yapabilirsiniz.
 • Ücret ödeme bilgileri parametreleri tanımlayıp, ödeme yapılacak banka ve para cinsini tanımlayabilirsiniz.

Personel bilgileri

 • Personelin ücret ve diğer tüm kazançlarını aylık, günlük, saat bazında net veya brüt olarak istenilen döviz cinsine göre yapabilirsiniz.
 • Personellerinizi işyeri, bölüm, alt bölüm ve ait olduğu bordro grubuna göre ayırabilir ve tüm listelerinizi bu bilgilere göre alabilirsiniz.
 • Personel kartında, personelin özlük bilgileri dışında, eğitim gördüğü tüm okullardan tuttuğu futbol takımına kadar pek çok bilgiyi tutabilirsiniz.
 • Personelin geriye dönük ücret, görev, bölüm, alt bölüm ve işyeri bilgi değişikliliklerinin tarihçesini görebilirsiniz.
 • Ücret artışlarını vereceğiniz formüle göre hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Personel devam kontrol sisteminden (PDKS) gelen bilgilerin otomatik olarak sisteme alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Personel ödemelerinin bankalar aracılığı ile yapılması durumunda, personelin maaşını aldığı banka ve şubeye göre ödeme bilgilerini hazırlayıp, elektronik ortamda iletebilirsiniz.
 • Pesonel aile bilgilerinin takibini detaylı bir şekilda yapabilirsiniz.
 • Personel sendik bilgilerinin girişini yapıp, her türlü yasal işlemde dkkate alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Personele verilen zimmetli ve zimmetsiz tüm teçhizatın takibini yapabilir, ayrıca verilen ayni yardım periyot ve detaylarını takip edebilirsiniz.
 • Firmanız için formal ve informal izin planları yapıp, personel izin bilgilerinin yer aldığı izin defterinin raporlamasını yapabilirsiniz.

Personel bordro bilgileri

 • Ay için istediğiniz sayıda ve tipte bordro oluşturabilirsiniz.
 • Bordroda kullanacağınız tüm gelir, kesinti ve indirimler üzerinde formül tanımları yapabilir, bu gelir, kesinti ve indirimlerin kullanılacağı takvimi belirleyerek istediğiniz ay otomatik olarak çıkmasını saylayabilirsiniz.
 • Personel için yapılmış tüm bordroların fark işlemlerini yapabilir, yapılan bu fark bordrolarının ssk bildirgelerinin ek bildirge olarak alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Özel gider indirimi bilgileri personel bazında takip edilerek, ay içinde yapılan bordrolara bu tutarların yansıtılması sağlanabilir.
 • İşyeri bölüm, alt bölüm, personel grubu, personel sicil limitleri arasında toplu olarak puantaj, bordro oluşturabilirsiniz.
 • Personel borç takibini yapabilir, taksitlendirilmiş geri ödemeleri maaş bordrosuna otomatik olarak yansıtabilirsiniz.
 • Personel ödemelerinin bankalar aracılığı ile yapılması durumunda, personelin maaşını aldığı banka ve şubeye göre ödeme bilgilerini hazırlayıp, elektronik ortamda iletebilirsiniz.
 • Personele ay içinde verilen avans ödemelerine ilişkin avans bordrosu düzenleyebilirsiniz.
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat, kıdem, ihbar, özel sağlık bordroları yapabilirsiniz.
 • Yaptığınız tüm bordroların otomatik mahsubunu oluşturabilirsiniz.
 • Personelin maaşını birden fazla şirketten alması durumunda, şirketlere göre dağılım oranlarını girerek dağıtımını yapabilir ve ödeme listeleri, bildirgeler vb. şirket bazlı alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Personel eksik günlerinin girişini yapabilir, bildirgelerde dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz.

Personel raporları

 • Personellerinizi işyeri, bölüm, alt bölüm ve ait olduğu bordro grubuna göre raporlayabilirsiniz.
 • Personel genel bilgilerin raporlamaını yanısıra İmza, adres bilgileri raporları alabilirsiniz.
 • Yapılmış olan tüm personel bordrolarının icmal ve detay raporlarını alabilirsiniz.
 • Personel kartında yapılmış ücret ve görev değişikliklerinin raporlarını alabilirsiniz.
 • Yatay ve dikey bordro raporlarını istediğiniz kırılımda alabilirsiniz.
 • Personel sağlık belgesini, yakınları ile bilrilkte alabilirsiniz.
 • Personel izin planlarını ve İzin defterlerini istediğiniz zaman raporlayabilirsiniz.
 • Personel ödemeleri için banka listesi oluşturabilirsiniz.