Ticaret ve Sanayi Odaları

Anasayfa/Ticaret ve Sanayi Odaları

Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Bu odalar;

 • Ticaret ve Sanayi Odası,
 • Ticaret Odası,
 • Sanayi Odası,
 • Deniz Ticaret Odası’dır.

Odalar illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile kurulur.

Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve bu Kanunda belirtilen nitelikleri haiz en az bin tacir ve/veya sanayici veya  deniz ticareti ile iştigal edenlerin Birliğe yazılı başvuruda bulunması zorunludur. Müstakil sanayi odası kurulabilmesi için o ilde faaliyet gösteren sanayicilerin yarısından fazlasının yazılı talebi şarttır.

Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırlarıdır. Kuruluş ve çalışma alanları içinde aynı unvanda başka bir oda kurulamaz.

Odaların çalışma alanları, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir.

BİLTAŞ Oda Çözümü, halihazırda geçerli olan 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Kanununu ile odaların yüklendiği  görevleri, elektronik ortamda yerine getirmek üzere geliştirilmiş entegre bir uygulamadır. Üye Sicilden Muhasebeye, Kasa/vezne işlemlerinden Bütçeye, Araştırma İşlemlerinden Halkla ilişkiler ve Tanıtıma kadar 14 ana modülden oluşur. Tüm bu uygulama modülleri ve bu modüllerin altında çalışan birçok alt modülü, Ticaret ve Sanayi Odalarının hizmetine entegre olarak sunmaktadır.

BİLTAŞ Ticaret ve Sanayi Odaları Çözümü, entegre bir bir çözüm olması, olağanüstü teknolojisi ve benzersiz üstünlükleri ile en büyük illerimizdeki odalara olduğu kadar küçük ilçelerde yer alan odalar için de ideal ve güvenli bir çözümdür. Verilerin güvenliğini sağlayan çok katmanlı bir koruma sistemine sahiptir. Böylelikle, kullanıcıların bilinçli veya bilinçsiz olarak sisteme zarar vermesini engeller.

 • Veri yönetiminde MS SQL server kullanır.
 • Hiçbir şekilde veri kaybı veya bozulması olmaz.
 • Client/Server veya terminal server yapısında kurulup kullanılabilinir.
 • Otomatik yedekleme sistemine sahiptir.
 • Log sistemine sahiptir. Uygulama içerisinde yapılan tüm ilavelerin, değişikliklerin ve silmelerin logu tutulur. Kolayca  raporlanır.
 • Sınırsız raporlama imkanı sunar. İçerdiği yüzlerce rapora ek olarak, bünyesinde  bulundurduğu raporlama programı sayesinde kullanıcıya istediği raporu hazırlayıp yapıya ilave etmeyi sağlar.
 • Raporlardaki filtreleme yapısı sayesinde kullanıcı arzu ettiği değişik analize ve grafiğe ulaşır.
 • Raporlar, arzu edilmesi durumunda Excel, PDF, XML veya text olarak arşive alınabilir.

Bu sektör için geliştirdiğimiz uygulama çözümü